KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Techsquare Girişimcilik ve İnovasyon Platformu başvurusu kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘6698 sayılı Kanun’) uyarınca kişisel veri kabul edilen verilerimin KoçSistem Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş tarafından başvurumun değerlendirilmeye alınması amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebileceğini, aynı amaçla Koç Holding A.Ş, KoçSistem’in iş ortakları, hissedarları, iştirakleri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabileceğini; 6698 sayılı Kanun kapsamında veri sahibi olarak,

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğumu ve bu haklarıma ilişkin talebimi, KoçSistem Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş’nin Ünalan Mahallesi, Çağla Sokak, Çamlıca İş Merkezi B3 Blok, 34700 Üsküdar/İstanbul adresine kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya noter kanalı ile iletebileceğimi, veya kocsistem@kocsistem.hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebileceğime ilişkin olarak gereği gibi bilgilendirilmiş olduğumu kabul ve beyan ederim.

Veri Sahibi Başvuru Formu
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası