KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ TECHSQUARE İNTERNET ÜYELİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Koç Sistem”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.     Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://kocsistem.com.tr/uploads/documents/kocsistem_kvk_islenmesi_politikas%C4%B1_v4.1.pdf adresinde yer alan Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.    
2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
Kişisel verileriniz, Koç Sistem tarafından kurulmuş olan teknolojik girişimlere yönelik hızlandırma platformu TechSquare’e üye olmanız kapsamında; Kurum içi ve kurum dışı girişim fikir sahiplerinin, Koç Sistem potansiyel start up iş ortaklığına başvuruda bulunmasının ve platform bülteninden haberdar edilmesinin sağlanması amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işleyebilecektir.    
3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaç ile sınırlı olarak tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  Kişisel verileriniz, TechSquare platformuna üye olmanız amacıyla internet sitesi üzerinden elektronik ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili ve Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir. 
5. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:  -Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, -Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  https://kocsistem.com.tr/uploads/documents/veri-sahibi-basvuru-formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.